תקנון האתר

תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין TEMPTU ישראל – חנות וירטואלית לשיווק מוצרי אופנה טיפוח ויופי- אשר כהן ע.מ. 24685596 באמצעות אתר האינטרנט  www.temptuisrael.co.il (להלן: האתר) לבין לקוחותיו (להלן:המשתמש). בכפוף לכללי תקנון זה.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.כללי.
1.1  כל הרוכש שירותים/מוצרים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.
וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וכי הוא מודע לכך כי תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לאתר ו/או הנובע ממנו.

1.2 הגלישה ו/או השימוש באתר מותנים בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל האמור להלן, ובכניסתו של המשתמש לאתר הוא מסכים ומקבל את כל האמור להלן.

1.3 התמונות המצולמות באתר הינן להמחשה בלבד ויתכנו הבדלי גוונים וצבעים בין התמונות לבין במוצרים בפועל, בשל העובדה כי התמונות מוצגות על צגי מחשב (משתנים) ו/או מודפסות על ידי מדפסות שונות.

אין בכך בכדי לפגום באיכות ובטיב המוצר .
1.4 האתר (טמפטו ישראל) שומר לעצמו הזכות לשנות מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי של מי מטעמו ו/או מי מפעילו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו את מגוון המוצרים והשירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום.
1.5 האתר הינו אתר ברשת האינטרנט המנהל ומהווה חנות וירטואלית למכירת מוצרים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעל האתר ומפעילו הינו “אשר כהן – פרושופ “.

1.6 האתר ובעליו יהא רשאי לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, יהא רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

2.תנאי שימוש באתר – רכישת מוצרים וקבלת מידע
2.1 ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.
2.2 כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי לבצע הזמנות לרכישת מוצרים ושירותים באמצעות האתר.

2.3 המשתמש מצהיר בזאת כי, הוא יודע שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
2.4 הזמנתו או הצעתו של המשתמש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של בעל הכרטיס ו/או של הרוכש; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) המען בו יש לספק את השירות נמצא במדינת ישראל; (4) הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

3.מדיניות משלוחים- משלוח המוצר והספקה.

3.1 אנו בטמפטו ישראל מקפידים מאוד על רמת השרות והמשלוח המהיר ועושים מאמצים כי כל מוצר שהוזמן וקיים במלאי, יארז וישלח אליכם במהירות האפשרית מרגע קבלת התשלום או טופס הזמנה חתום בהתאם לתנאים שסוכמו.

3.2 היות ומאחר והמשלוחים נעשים ע”י חברות בלדרות חיצוניות, המוצרים יגיעו אליכם במהירות האפשרית ע”פ סוג המשלוח אותו בחרתם.

זמני המשלוחים  תוך 48-72 שעות מקבלת התשלום/ההזמנה, והינם כנהוג בשוק ע”פ ימי עבודה א-ה, לא כולל חגים וערבי חג ויספרו מהיום שלמחרת ההזמנה.

למען הסר ספק, חבילה נמסרת לנמען בהצגת ת.ז. וכנגד חתימה המאשרת קבלתה.

3.3 המוצרים השונים יסופקו באמצעות באמצעות חברת שליחים, לפי המחיר המצוין באתר ,מוצרים שיסופקו באמצעים אלו יישלחו בהתאם לזמן האספקה אשר צוין באתר.

3.4 משלוח המוצרים יתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

3.5 במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אל המשתמש. במקרה ובמידה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שנמסרו, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח מלאים ודמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪ (הנמוך מבניהם).

משתמש יקר נא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, לידיעתך הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.

3.6 משלוחים בשילוח מהיר ו/או בשירות אישי – מסירה ביד ובתיאום מראש ע”י השליח, במידה והנמען לא נמצא במקום ובמועד שתיאם עימו השליח החבילה תוחזר למחסני חברת השליחויות והלקוח יחויב בעלות משלוח נוספת.

3.7 חבילה שלא נמסרה תוחזר לשולח. בהעדר שם השולח ומענו, או אם מסיבה כלשהיא אין אפשרות להחזירה לשולח, היא תטופל בהתאם לתכולתה ובהתאם לכללים. במקרים מסוימים אף תועבר לביעור.

בעד חבילה מוחזרת לשולח ייגבו דמי החזרה.”

4. ביטול עסקה ע”י הלקוח

4.1 ככלל האתר מאשר ביטול עסקה ברכישת מוצרים באתר אך ורק ובהודעה בכתב לטמפטו ישראל באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל  צור קשר באתר בלבד. www.temptuisrael.co.il, בצירוף פרטי העסקה לרבות שם הלקוח, שם בעל הכרטיס ומס’ אסמכתא.

4.2 ביטול עסקה ברכישת מוצרים בתוך ועד 24 שעות (יום עסקים אחד) מביצוע העסקה ללא חיוב דמי ביטול וזאת בתנאי ובמידה והמוצר נשוא העסקה לא נשלח זה מכבר.

4.3 ביטול עסקה ברכישת מוצרים בתוך ועד 14 יום מביצוע העיסקה, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח אל טמפטו ישראל בלבד, בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל  צור קשר באתר בלבד.
4.4 אם סופק המוצר למשתמש, חלה חובת החזרת המוצר על המשתמש.  את המוצר ניתן להחזיר אל טמפטו ישראל באמצעות דואר ישראל, בדואר רשום בלבד לכתובת : “עבור פרושופ. ת.ד. 558 מזכרת בתיה.”

על המשתמש חלה חובה לידע את האתר מראש על כוונתו לביצוע החזרת מוצר לצור קשר באתר.
כל עלות והוצאות עבור המשלוח מאת המשתמש אל טמפטו ישראל תהיה על חשבון המשתמש בלבד. לא תחול כל עלות בגין המשלוח על טמפטו ישראל או מי מטעמה.

4.5 מוסכם כי החזר כספי בניכוי דמי ביטול עיסקה יבוצע לאחר קבלת המוצר בחזרה למחסני טמפטו ישראל ובתנאי שאושר ע”י טמפטו ישראל על תקינות המוצר החוזר .

4.6 מוסכם כי המשתמש יחזיר את המוצר כשהוא לא נפתח ובאריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
4.7 מוסכם בין הצדדים כי המשתמש יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח מאת האתר(טמפטו ישראל) אל הלקוח, גם אם טרם קיבל את המוצר ודמי ביטול עיסקה בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪ (הנמוך מבניהם), וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.

4.7 לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נפתחו ,אלא לאחר שהאתר (טמפטו ישראל) או מי מטעמו נתן את הסכמתו מראש ובכתב.

4.8 לא ניתן לבצע החזרה עבור מוצרים אשר נמכרו במחיר מועדף/מבצע כגון : חיסול מלאי, עודפים, וכיוצא בזה.

5. ביטול עסקה ע”י האתר
האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה שבוצעה באתר בהתקיים התנאים הבאים:

5.1 במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר , בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר .

5.2 האתר לפי שיקול דעתו  הבלעדית ,זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.

5.3 במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים .

5.4 במקרה של ביטול עסקה ע”י האתר יחויב המשתמש בדמי ביטול ע”פ הכללים שנקבעו במקרה של ביטול עסקה ע”י הלקוח (סעיף 4 ) לרבות זמנים ותעריפי תשלום.

6. שמירה על סודיות ופרטיות

6.1 המשתמש ו/או המזמין מצהיר בזאת כי הוא מוסר את פרטיו האישיים לרבות שם,ת.ז. ,תאריך לידה,כתובת ,כתובת דואר אלקטרוני מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי מרצונו החופשי ובהסכמתו.

6.2 טמפטו ישראל מחויבת להימנע מהעברת הפרטים האישיים לרבות פירוט רכישות והזמנות לצד שלישי, אלא אם תחוייב לעשות כן על פי צו בית משפט .

6.3 פרטי המשתמש הם לשימוש האתר לרבות לצורכי יצירת קשר עם המשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני, לצורך הודעה למשתמש על מבצעים בנוגע למוצרים המופיעים באתר, על חידושים באתר, כתבות מקצועיות וכו’.

6.4 כאמור למען הסר ספק המשתמש מסכים בזאת לקבלת דברי הודעות פרסומיות(ניוזלטר) מאת טמפטו ישראל או מי מטעמו במישרין או בעקיפין באמצעות מערכת הפצה חיצונית לאתר.

6.5 במידה והמשתמש איננו מעוניין לקבל הודעות כמפורט בסעיף 6.4 , באפשרותו לבצע הסרה עצמאית או בפניה ישירה באמצעים הבאים, אחד מהם או כולם יחד:

א. ישלח המשתמש הודעה/בקשה אל טמפטו ישראל בדואר האלקטרוני לכתבות המפורטת בתקנון או בעמוד צור קשר של האתר ויבקש באופן מפורש להסיר את שמו מרשימת התפוצה, למען הסר ספק על המשתמש לצרף בהודעתו את הכתובת אשר אותה הוא מעוניין להסיר ובתנאי כי זאת כתובתו האישית.

ב. יסיר עצמו המשתמש מרשימת התפוצה ע”י סימון המקום המיועד לכך בחשבונו באתר.

ג. יסיר עצמו המשתמש באופן עצמאי בכפתור המיועד לכך בגוף ההודעה עצמה.

ד. למען הסר ספק אמצעי ההסרה המפורטים למעלה אינם חד משמעיים ובמקרה של תקלה בשל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט, אין כל כוונת זדון ע”י טמפטו ישראל לכפיה או אילוץ של המשתמשים לצפות ולקבל תכנים פרסומיים כלשהם.

אחריות מוצרים

האתר דואג שכל המוצרים המוצעים על ידו לרכישה נבדקים ע”י מי מטעמו והינם ראויים לשימוש ובאיכות גבוהה.
במידה ומי מהמוצרים הנ”ל פגום ואינו עומד בתנאים אלה, על המשתמש לפנות בתוך 24 שעות מקבלת המשלוח אל שירות הלקוחות של האתר באמצעות הדואר אלקטרוני בלבד בצירוף פרטי העסקה ופרטיו האישיים לרבות מספר טלפון נייד ולהודיע על כך.

שירות הלקוחות יבדוק את התלונה ועל פי שיקול דעתו בלבד יקבע אם התלונה מוצדקת ויהא רשאי לבצע החלפה של  המוצר הפגום או לזכות את המשתמש בסך העסקה שבוצעה בגין אותו מוצר (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה).
בכל מקרה חבות בית העסק, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.

שירות לקוחות
לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של בית העסק באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד, בכתובת service@proshop.co.il.

סמכות עניינית לשיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בירושלים בלבד.

מתנות ברכישה (בעלות 0 ש”ח) יינתנו אך ורק בעת רכישת מוצרים מסכום 299 ש”ח ומעלה. תינתן אפשרות לבחירת מתנה אחת (1) מתוך המוצע (מתנה אחת לכל לקוח/ה בכל רכישה בסכום המתאים).
במקרה של תקלה בה לקוח/ה מוסיף/ה לסל מוצר מתנה כשסל הקניות מתחת לסכום המינימלי המוגדר לקבלת מתנה, או אם הצליח/ה הלקוח/ה להוסיף יותר ממתנה אחת לסל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המתנה/אחת המתנות מתוך הרכישה.
המתנות יתחלפו מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

X
0
0
המוצרים שלך
סל הקניות שלך ריקחזרה לחנות
×